Be part of the Wilkes community.

Là sinh viên trong cộng đồng trường Wilkes.

Wilkes offers the opportunities, programs, and activities of a large university in the caring, mentoring culture of a small university.

Wilkes với văn hóa hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên của một trường đại học quy mô nhỏ nhưng có các cơ hội học tập, chương trình và các hoạt động như một trường đại học lớn.

As an international student at Wilkes, you’ll have the chance to thrive on a campus that encourages creativity and innovation. Make new connections, participate in clubs and activities,and advance your professional skills by joining our diverse campus community.

Là sinh viên quốc tế tại Wilkes, bạn sẽ có cơ hội phát triển trong môi trường học tập giúp sinh viên phát huy tính sáng tạo và đổi mới. Cơ hội được gặp gỡ giao lưu, tham gia câu lạc bộ và các hoạt động, nâng cao kĩ năng chuyên ngành bằng cách tham gia vào cộng đồng sinh viên đa dạng của chúng tôi.

Why Study at Wilkes University?

Tại sao Học tập tại Đại học Wilkes?

  • The educational opportunities of a large university, including the chance to work alongside award-winning faculty and perform hands-on research.
   Các cơ hội giáo dục như một trường đại học lớn, bao gồm cơ hội làm việc với các giáo sư từng đạt giải thưởng và tham gia nghiên cứu thực tiễn.
  • The mentoring culture of a small college with personalized, one-on-one guidance from-faculty, staff, and coaches.
   Văn hóa giảng dạy và hỗ trợ sinh viên của một trường đại học quy mô nhỏ với chương trình hỗ trợ riêng cho sinh viên, hướng dẫn một-một trực tiếp từ giáo sư và các cán bộ khoa.
  • Exclusive scholarships for international students.
   Các học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế.
  • Accredited degree programs in a variety of fields.
   Các chương trình học cấp bằng uy tín trong nhiều lĩnh vực.
  • Opportunities for internships, curricular practical training (CPT), and optional practical training (OPT)
   Cơ hội thực tập, đào tạo thực hành (CPT) và đào tạo thực tế tùy chọn (OPT)
Loading...
 
25th

in the nation for economic value by The Economist. Được xếp hạng thứ 25 tại Hoa Kỳ về giá trị kinh tế theo tờ The Economist

 

Wilkes University offers forward-thinking, job-growth degree programs in undergraduate and graduate study in areas such as:

Đại học Wilkes cung cấp các chương học cấp tiến và có cơ hội việc làm cho bậc đại học và sau đại học như:

Engineering

Wilkes University’s engineering programs combine small class sizes with advanced research and unparalleled hands-on learning opportunities.

Kỹ sư
Các chương trình đào tạo Kỹ sư của Đại học Wilkes kết hợp quy mô lớp học nhỏ với chương trình nghiên cứu tiên tiến và các cơ hội thực hành tuyệt vời.

Physical Sciences

The Physical Sciences Programs at Wilkes offer hands-on and other learning experiences through course work and research.

Khoa học Vật lý
Đại học Wilkes tạo cơ hội cho các sinh viên đại học có được trải nghiệm thực tiễn và các cơ hội học tập khác thông qua khóa học thực hành và nghiên cứu.

Health Sciences

The Health Sciences Programs at Wilkes offers you a broad choice of medical and allied health professions.

Ngành Y
Các chương trình học về y khoa giúp sinh viên có nhiều lựa chọn trong ngành y và các công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Business

Sidhu School business programs develop your leadership potential while enhancing your knowledge of finance, international business, management and marketing.

Kinh Doanh
Chương trình học chuyên ngành kinh doanh của trường Sidhu phát triển tiềm năng lãnh đạo của bạn đồng thời nâng cao kiến thức về tài chính, kinh doanh quốc tế, quản lý và tiếp thị.

Humanities

Wilkes University's Humanities programs emphasize critical thinking, judgment and historical perspective, and an appreciation of the rich diversity of human and cultural expression.

Nhân văn học
Các chương trình Nhân văn học của Đại học Wilkes nhấn mạnh tư duy phê phán, phán đoán và quan điểm lịch sử và đánh giá cao sự đa dạng phong phú trong biểu hiện văn hóa và nhân loại.

Want to study abroad?

Discover opportunities for international students at Wilkes University,including our academic programs, scholarships, and more!

Bạn muốn tìm hiểu về du học? Hãy khám phá các cơ hội cho sinh viên quốc tế tại Đại học Wilkes, bao gồm các chương trình học, học bổng và hơn thế nữa!

 

Study engineering, nursing, business, and more at Wilkes University. Become part of our campus community and pursue a forward-thinking, job growth degree. Explore academic,internship, and scholarship opportunities for international students.

Học chuyên ngành Kỹ sư, Điều dưỡng, Kinh doanh, và các ngành học khác tại Đại học Wilkes. Trở thành một phần trong cộng đồng sinh viên và đạt được bằng cử nhân sáng giá với cơ hội việc làm cao. Khám phá các cơ hội học tập, thực tập và cơ học bổng cho sinh viên quốc tế.


Explore the opportunities for your child's education at Wilkes University. Meet with our admissions representatives to learn about our accredited academic programs in engineering, nursing, business, and more. International student scholarships available!

Khám phá các cơ hội giáo dục cho con bạn tại Đại học Wilkes. Gặp gỡ với đại diện tuyển sinh của chúng tôi để tìm hiểu về các chương trình học thuật được công nhận của trường như ngành kỹ sư, điều dưỡng, kinh doanh, và nhiều hơn nữa. Trường có học bổng cho sinh viên quốc tế!

Take the Next Step